آدرس ها

 

جهت استفاده در گوشیهای آیفون و اندروید از طریق سرورهای زیر اقدام فرمایید:

L2TP , PPTP :

P1.iipplus2.com
P2.iipplus2.com
P3.iipplus2.com
P4.iipplus2.com
P5.iipplus2.com
P6.iipplus2.com
P7.iipplus2.com
P8.iipplus2.com
P9.iipplus2.com
P10.iipplus2.com


( secret: 123456789 )

cisco:

C1.iipplus2.com:510
C2.iipplus2.com:510
C3.iipplus2.com:510
C4.iipplus2.com:510
C5.iipplus2.com:510
C6.iipplus2.com:510
C7.iipplus2.com:510
C8.iipplus2.com:510
C9.iipplus2.com:510
C10.iipplus2.com:510

L2TP , PPTP Static-IP

pb1.iipplus2.com

( secret: 123456789 )

دانلود کانکشن ها

 VPN-L2TP-PC

 VPN-L2TP-iOS

 OpenVPN-PC-Android-iOS

دانلود کانکشن ها آی‌پی ثابت

 VPN-Static-IP-L2TP-PC

 VPN-Static-IP-L2TP-iOS

 OpenVPN-Static-IP-PC-Android-iOS